บทความ

คณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URUBI)และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ (Health Retreatment)

  28-09-2563

ที่มา : สภากาชาดไทย

ณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URUBI)และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ (Health Retreatment) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการในธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อขยายธุรกิจสุขภาพและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ทำตลาดจริง และ ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาธุรกิจเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สู่การสร้างตลาด เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง