ข่าวหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการ Train the Trainers for “Food Safety Management and Preservation Technology ”

  28-01-2564

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการ Train the Trainers for “Food Safety Management and Preservation Technology ”

วันที่ 28 -30 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง