ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
ความเป็นมาของโครงการ
               จากโครงการอุดหนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา(University Business
Incubator, UBI) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัว
ขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start-up Companies) ที่มีอนาคตในเชิงธุรกิจ ซึ่งเมื่อผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะพัฒนาออกจากหน่วยบ่มเพาะไปเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็ง
พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไป จนสามารถส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้
               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ที่มีผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าปีละ ๘๐ เรื่อง
ตลอดจนเครือข่ายการวิจัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ
ของโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากร
ทรัพยากรห้องสมุด เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการของคณะ  ศูนย์ สำนักต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ห้องให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร   ศูนย์วิทยาศาสตร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  
  หน้า 1 l 2 l 3
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com