ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ภาครัฐ:
                         อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน
  ภาคเอกชน:
                          หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมผู้ประกอบการสินค้า OTOP ชมรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร หอการค้าจังหวัด และชมรมธนาคาร 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com