ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
               ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์
            หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานบ่มเพาะศักยภาพทางวิชาการ
  งานวิจัย และนวัตกรรมแก่นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสู่การเป็นนักธุรกิจที่พร้อมจะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
  รุ่นใหม่
                พันธกิจ  
            
  สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเสริมสร้าง
  ผู้ประกอบการใหม่
         ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่
  สนองความต้องการของตลาด
    สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ URUBI
    ประสานความร่วมมือทั้งภายในและองค์กรและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้ง Start-up
  Company
    วัตถุประสงค์
    เพื่อบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    เพื่อนำผลงานทางวิชาการ   งานวิจัย  และนวัตกรรมของ    มหาวิทยาลัยมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
  สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
  และผู้ที่สนใจที่ร่วมดำเนินกิจกรรมของ URUBI
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและองค์กรภาครัฐ และเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยในการ
  จัดตั้ง Start-up Company ที่มีศักยภาพ
     
   
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร0-5541-2233
  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com