ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างองค์กร
         มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
  ผศ.สิทธิชัย           หาญสมบัติ         อธิการบดี                      ประธานกรรมการ
  รศ.ดร.สุภาวิณี     สัตยาภรณ์               รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ
  ผศ.กฤดา            ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ
  ผศ.สุบิน                แก้วยัง คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
  ผศ.ดร.ยงยุทธ์    อินทจักร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตรร์ฯ กรรมการ
  ผศ.กฤดา               ชุ่มจันทร์จิรา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
  ดร.ภูมิพัฒน์         พัทดิพันธ์ปรีชา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
  ดร.วิวรรธน์          มุขดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
  ผศ.ดร.สัมพันธ์  รอดพึ่งครุฑ รองอธิการบดี กรรมการ
  อาจารย์พิชิต       พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
  ผศ.รัชนี             เพ็ชร์ช้าง              ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กรรมการ
  ผศ.ดร.อำนาจ      สุวรรณสันติสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
  อาจารย์ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ  ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ
  นายชวโรจน์        ศรีทน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้า 1 l 2 l 3
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com