ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
ที่ตั้งสำนักงาน UBI และพื้นที่การบ่มเพาะ
           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งสำนักงานที่อาคาร ๑๒ เรือนต้นสัก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐  โทรศัพท์
๐-๕๕๔๑-๑๐๙๖ ต่อ ๑๖๖๖ มีพื้นที่สำนักงาน แบ่งเป็น ๒ ห้อง คือห้องผู้อำนวยการ มีพื้นที่ขนาด ๔ เมตร
x ๔ เมตร และห้องทำงานผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ มีพื้นที่ขนาด ๔ เมตร x๗ เมตร
           ในด้านของพื้นที่ใช้สอยเพื่อเป็นที่ตั้งบริษัทบ่มเพาะ  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ได้
จัดเตรียมห้องบ่มเพาะไว้ทั้งหมดจำนวน ๓ ห้อง มีขนาดพื้นที่ ๗ เมตร x ๔ เมตร โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดเตรียมคู่สายโทรศัพท์ให้กับห้องบ่มเพาะจำนวนทั้งหมด ๓ คู่สาย   ห้องละ
๑ คู่สาย สามารถใช้โทรได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทุกห้องบ่มเพาะสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็น
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของมหาวิทยาลัย   สามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยตลอด ๒๔ ชั่วโมง    นอกจากนี้หน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   ได้ให้บริการเครื่องโทรสาร สแกนรูปภาพ และถ่ายเอกสาร
ในบริเวณส่วนกลาง โดยคิดค่าใช้บริการเช่าห้องในอัตรา ตารางเมตรละ ๒๐ บาท ในส่วนอุปกรณ์สำนักงานที่
จัดใหเบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีการทำสัญญาในการรับผิดชอบค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

  รูปตั้งสำนักงาน UBI และพื้นที่การบ่มเพาะ

 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com