ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
การจัดตั้งชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
  รูปแบบการจัดตั้ง
    รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบ่มเพาะธุรกิจ
    ให้สมาชิกที่เป็นนักศึกษาได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆตามวัตถุประสงค์
ของชมรม
    กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน
    จัดทำแผนการดำเนินงานของชมรม
สมาชิกชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา
หน้า 1 l 2
 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com