ความเป็นมาของโครงการ
เกี่ยวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ที่ตั้งสำนักงาน UBi และพื้นที่บ่มเพาะ
บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักวิจัยชุมชน
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน
   
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์   จอมประเสริฐ
ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail : jomprasert@hotmail.com
   
คุณชวโรจน์   ศรีทน
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
E-mail :chavaroj11@gmail.com
   
คุณสามารถ   สุวรรละโพลง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
E-mail : Samart_bomb@hotmail.com

   
นางสาวพิมลรัตน์  ทาเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: Pimonrut_b@hotmail.com
 
 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 12 เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-6606 ต่อ 1666 หมายเลขโทรสาร 0-5541-2233
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย naenddoo@hotmail.com