เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP
   วันที่ 29-31 ตุลาคม 2553 ประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5-2553 ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
   วันที่ 24 พฤจิกายน 2553 ร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสรรค์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จ.เชียงใหม่
   วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด