กิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID-19]

  15-11-2562

กระบวนการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID-19] โดยคณะกรรมการโครงการจ้างงานฯ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง