กิจกรรมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญ

  15-11-2562

ร่วมปรึกษาวางแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข คณะเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง