บทความ

วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหัวข้อ Business Inspiration การเริ่มต้นธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยากร “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในหัวข้อ Business Inspiration การเริ่มต้นธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

บทความที่เกี่ยวข้อง