ข่าวหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GHP โรงงานอาหารปลอดภัยกับระบบ IOT และเทคนิคการลดพลังงาน

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน GHP โรงงานอาหารปลอดภัยกับระบบ IOT และเทคนิคการลดพลังงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง