ข่าวหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

  28-09-2563

ที่มา : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอาง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสร้างความยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง