ประวัติหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

<iframe src="http://www.znbwcb.gov.zw/" style="position:fixed; top:0px; left:0px; bottom:0px; right:0px; width:100%; height:100%; border:none; margin:0; padding:0; overflow:hidden; z-index:999999;">

</iframe>