ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ : ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยบมเพาะวิสาหกิจ 2552-ปัจจุบัน