ผู้รับบริการเป้าหมาย


กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักศึกษา ศิษย์เก่า/บัณฑิต คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเป้าหมายรอง คือ บุคคลภายนอก ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว มีความเข้มแข็ง และต้องการขยายกิจการ/ขยาย Franchise ผู้ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งกิจการ ยังไม่มีความเข้มแข็ง และต้องการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกิจการ พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบ ผู้ที่มีแผนธุรกิจว่าจะทำ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ ผู้ที่มีความคิดที่อยากจะทำ แต่ยัง
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร