กลยุทธ์การดำเนินงาน

กลยุทธ์การดำเนินงาน 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เริ่มอย่างมั่นใจ

- การปรับปรุงอาคารสถานที่
- การจัดเตรียมโครงสร้าง และระเบียบต่างๆ
- จัดเตรียมบุคลากร - สร้างภาพลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 2 รุกสู่กลุ่มเป้าหมาย

 • - เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน
  - ประสานหน่วยงานภายนอก
  - ประชาสัมพันธ์ปูพรม
  - การสร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยม
  - สร้างความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งจุดประกาย สร้างพลังใจ

 • - รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ
  - จัดอบรม ,ให้คำแนะนำ
  - จัดเวทีทดสอบ
  - บ่มเพาะพลังใจ