วิสัยทัศน์

"หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานบ่มเพาะศักยภาพทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมแก่นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสู่การเป็นนักธุรกิจที่พร้อมจะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
2. นำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
3. สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ URUBI
4. ประสานความร่วมมือทั้งภายในและองค์กรและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้ง Start-up Company
 

 

หลักการ

  • วัตถุประสงค์

    1. เพื่อบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
    2. เพื่อนำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้
    3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่สนใจที่ร่วมดำเนินกิจกรรมของ URUBI
    4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและองค์กรภาครัฐ และเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง Start-up Company ที่มีศักยภาพ